Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

List Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Leny Kolarskiej - Bobińskiej

Z okazji inauguracji roku akademickiego 2015/2016 zachęcamy do zapoznania się z pismem przesłanym przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego od władz oraz wszystkich pracowników oraz studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

ORYGINAŁ PISMA: 1 2 3

 

 1 października 2015 r.

 

Pan

prof. dr hab. Edward Włodarczyk

Rektor

Uniwersytet Szczeciński

 

Magnificencjo, Wysoki Senacie,

Szanowni Nauczyciele Akademiccy i Wszyscy Pracownicy Uczelni,

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

 

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2015/2016 to moment refleksji, ale też okres formułowania nowych celów, dyskusji nad wyzwaniami. Uczelnie i nauka są w centrum zachodzących w społeczeństwie i gospodarce zmian. Na uczelniach powstają nowe idee i nowe rozwiązania, innowacje techniczne i społeczne, wykorzystywane przez społeczeństwo, przemysł, administrację. To szkoły wyższe i nauka wskazują kierunek, w którym zmierzamy, a przede wszystkim przewidują nowe wyzwania.

Otwarcie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na współpracę z otoczeniem było zasadniczym celem zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatnich latach. Ich zamierzeniem było podnoszenie jakości nauczania oraz badań naukowych, wzrost innowacyjności, wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni i nauki.

Zmiany były też oparte na idei podmiotowości środowiska akademickiego i naukowego. Zaczęło ono decydować o swojej przyszłości i o podziale środków na naukę. Rozwinął się system grantowy, który pozwala wybrać i sfinansować najlepsze projekty. Mamy obiektywny system ocen jednostek naukowych, w którym pracę jednostek naukowych oceniają sami naukowcy, eksperci. Obecnie osiągnięcia naukowe jednostki zostały ściśle połączone z jej finansowaniem. Poszerzyła się autonomia uczelni. Szkoły wyższe tworzą własne programy nauczania i często zapraszają do współpracy praktyków z sektora przemysłu.

Myśląc o nowych wyzwaniach i strategiach pozwalających wyjść im naprzeciw, uczelnie mogą spełniać swoją misję w zmieniającym się świecie.

Każda uczelnia musi przygotować własną strategię rozwoju i zdefiniować swoją misję w nowych warunkach. Wspomagając uczelnie w tych działaniach, przygotowaliśmy program Uczelnie przyszłości; który ma wesprzeć szkoły wyższe w doskonaleniu programów studiów, podwyższaniu kompetencji kadry i odpowiadaniu na potrzeby rynku pracy. Z kolei Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i program otwierający dostęp do treści naukowych wspierają uczelnie m.in. w rekrutacji zagranicznych studentów, zatrudnianiu zagranicznych wykładowców, w zdobywaniu międzynarodowych akredytacji, prowadzeniu badań naukowych we współpracy z zagranicznymi ośrodkami.

Po okresie wprowadzania reform nadszedł czas na drugą falę zmian. Rozpoczęliśmy ważną debatę o przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki. Po wielu dyskusjach ze środowiskiem naukowym przygotowaliśmy Programu rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030. Chcemy, by realizacja Programu rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki przyczyniła się do lepszego wykorzystania potencjału uczelni i nauki dla rozwoju życia społecznego i gospodarczego w kraju oraz zaowocowała zbudowaniem mocnej międzynarodowej pozycji polskich szkół wyższych.

Dziękuję Państwu za wzięcie w udziału w tej debacie i innych debatach o stanie uczelni i nauki. Dziękuję za opracowane materiały i wygłaszane opinie.

Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2015/2016 życzę Władzom Uczelni, całej Kadrze Akademickiej, Studentom oraz wszystkim Pracownikom, żeby nadchodzący rok był dobry dla szkolnictwa wyższego i prowadzenia badań naukowych.

Życzę Państwu, aby Uniwersytet Szczeciński rozwijał się z korzyścią dla naukowców i studentów.

Życzę, aby był to rok dialogu i współpracy uczelni, przedsiębiorców, administracji, wszystkich instytucji z otoczenia uczelni. Przyszłość szkolnictwa wyższego i nauki jest bowiem naszym wspólnym dobrem.

Vivat Academia! Vivant Professores

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. Lena Kolarska-Bobińska

 

 

 

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić