Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Sprzedaż budynku przy ul. Rycerskiej - UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Uniwersytet Szczeciński ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Rycerskiej 3.

Siedziba Instytutu Filologii Germańskiej to niewielki budynek usytuowany przy przebiegającej obok Zamku Książąt Pomorskich ulicy Rycerskiej. Został wzniesiony w latach 1720-1736 przez nieznanego budowniczego na potrzeby załogi zamku jako stajnia i zimowa ujeżdżalnia. 

Dwukondygnacyjna budowla, w części parterowej ceglana, otrzymała górną kondygnację o konstrukcji ryglowej. O jej pierwotnym przeznaczeniu przypomina zdobiąca fasadę od ulicy Rycerskiej wystawka osłaniająca niegdyś mechanizm dźwigu służącego do transportu siana i słomy na poddasze. Przez dwa stulecia budynek był własnością wojska. W 1929 r. przeszedł w ręce miasta i został przeznaczony na magazyn rekwizytów Teatru Miejskiego. Silnie uszkodzony podczas II wojny światowej, na odbudowę czekał do 1959 r. Jego największą ozdobą jest przeniesiony na elewację ujeżdżalni z innej budowli zamkowej renesansowy portal typu siedziskowego z dekoracyjnie zdobioną archiwoltą z umieszczonym w niej wtórnie wizerunkiem Gryfa w kluczu. 

Budynek w 1955 r. został wpisany do rejestru zabytków. 

--------------------------------

Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 22a  reprezentowanym przez:

Rektora   -  prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

Nieruchomości  położonej  w Szczecinie przy ul. Rycerskiej 3, posiadającą Księgę Wieczystą  Kw. SZIS/00082731/3, w skład której wchodzi działka o nr ewidencyjnym 25/7 o pow. 0,1263 ha, oraz budynek o powierzchni użytkowej  705 m2 w obrębie 1037 Śródmieście 37, Budynek wpisany jest do księgi rejestru zabytków  woj. zachodniopomorskiego pod
nr A-806.

Nieruchomość położona jest w centrum Szczecina w cichym, spokojnym miejscu sąsiaduje z Zamkiem Książąt Pomorskich. Posiada miejsca parkingowe. Znakomicie nadaje się na prowadzenie w niej działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza zgodnie z wykonanym operatem szacunkowym wynosi  2.306.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześć tysięcy zł).

Kwota postąpienia wynosi 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie do dnia 18.05.2017 r. do godz. 11:30 w Dziale Administracyjno-Gospodarczym US przy ul. Jana Pawła II 31, pok.201:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot;

- aktualny (tzn. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu) wypis z właściwego rejestru prowadzonego dla składającego ofertę lub kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osoby fizycznej;

 - oświadczenie, na jaki numer rachunku należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości w terminie do dnia 11.05.2017 r. na konto Uniwersytetu Szczecińskiego:

Bank Pekao SA II/O Szczecin nr 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732.

Kwota wadium w przypadku oferty wybranej ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się oferenta wybranego od podpisania umowy, kwota wadium ulega przepadkowi na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym:

Cudzoziemcy, w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać stosowną zgodę na nabycie nieruchomości gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg ustny odbędzie się dnia 18.05.2017 r. o godz. 12:00 w Szczecinie, przy al. Jana Pawła II 31 (budynek administracji), pok. 010.

Koszty notarialne i koszty wieczysto-skarbowe oraz podatek VAT ponosi nabywca.

Informacji szczegółowych na temat przedmiotu przetargu udziela p. Krzysztof Mądry tel.: 91 444 11 29.

Więcej informacji na stronie https://zp.univ.szczecin.pl/

Uniwersytet Szczeciński dopuszcza możliwość zmiany warunków przetargu oraz zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić