Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Nabór kandydatów do służby w policji w 2017 r.

Komendant wojewódzki policji w Szczecinie ogłasza rozpoczęcie procedury naboru kandydatów do służby w policji w 2017 r.

 Nabór odbędzie się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendach powiatowych i miejskich Policji woj. zachodniopomorskiego, Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie. 

TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO:

22 lutego (60 osób),

23 maja  (70 osób),

22 sierpnia (66 osób),

12 grudnia (40 osób).

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1782):

obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,

korzystający w pełni z praw publicznych,

posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczegól¬nej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie in¬fomacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej). 

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Mało¬polska 47, tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261 w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.30.

WYMAGANE DOKUMENTY: 

pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Po¬licji w Szczecinie,

wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),

kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandy¬dat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,

(składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginały).

Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty na każdorazowe żądanie pracownika komórki ds. doboru.

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz na stronie internetowej www.policja.pl (praca /informator dla kandydatów/ dokumenty do pobrania). 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI, POSIADAJĄCY:

wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpie¬czeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

tytuł ratownika lub ratownika medycznego,

uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,

uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,

prawo jazdy kat. „A” lub „C”.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012r. poz. 432 z póżn.zm.).

Tekst powyższego rozporządzenia oraz informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

UWAGA:

Komendant Główny Policji w oparciu o cykliczną analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2017, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić