Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Konferencja „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących” 27-29 września.

Obecnie realizowana światowa polityka ochrony środowiska jest związana w dużym stopniu z pogłębiającymi się zmianami klimatu. Zmiany te mają szczególny wpływ na środowiska wodne, co objawia się zmniejszeniem zasobów wód śródlądowych, nagłymi, trudno przewidywalnymi anomaliami hydrologicznymi oraz pogorszeniem jakości wód.

 

Z tego powodu ogromne straty ponosi sama przyroda, ale i skutki tego oddziaływania ponosi również bezpośrednie środowisko życia człowieka. Dotyczy to głównie wód płynących, których warunki przyrodnicze stosunkowo szybko ulegają zmianom pod wpływem czynników zewnętrznych, zagrażając przy tym, często mieniu, zdrowiu i życiu człowieka. Problem ten implikuje potrzebę wypracowania takich sposobów i metod gospodarowania wodami płynącymi, które umożliwią wysoki potencjał ekologiczny wód płynących, zachowanie ich różnorodności biologicznej przy jednoczesnym zabezpieczeniu potrzeb człowieka.

Dlatego powstał pomysł zorganizowania konferencji pt. „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących” integrującej zdecydowaną większość środowisk naukowych, administracyjnych i społecznych oraz przedsiębiorców, których działalność realizowana jest w szeroko pojętej tematyce gospodarowania wodami płynącymi.

Stąd, na konferencję, która odbędzie się w dniach 27-29 września w Wałczu, zapraszamy osoby, którym bliskie są problemy wód płynących, i te odnoszące się do ochrony przyrody, i te odnoszące się do potrzeb człowieka. Liczymy, że wymiana doświadczeń skłoni wszystkich do owocnej dyskusji i w konsekwencji do ustalenia wspólnych postulatów dla zrównoważonego korzystania z wód płynących. W ramach konferencji planowane jest wydanie recenzowanej monografii pt. „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących” opartej o wygłoszone referaty i o inne zgłoszone teksty.

Organizatorzy: Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Drawieński Park NArodowy

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić