Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Specjalista ds. zamówień publicznych

Uniwersytet Szczeciński poszukuje kandydatów do objęcia stanowiska specjalisty ds. zamówień publicznych w Sekcji Zamówień Publicznych.

Kryteria wymagane:

    - wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
    - min. 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
    - znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych regulujących kwestie związane z udzielaniem zamówień publicznych,
    - wiedza z zakresu zasad sporządzania dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ,
    - nieposzlakowana opinia, samodzielność i odpowiedzialność,
    - umiejętność obsługi pakietu MS Office,
    - niekaralność (w oparciu o oświadczenie kandydata),
    - znajomość języka angielskiego.

Kryteria dodatkowe:

    - ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
    - ukończone szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
    - doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
    - znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zakres obowiązków:

    - przygotowanie i realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,
    - koordynacja procesu ofertowego oraz monitorowanie rezultatów postępowania przetargowego,
    - prowadzenie, uzupełnianie i archiwizacja dokumentacji przetargowej,
    - udział w pracach komisji przetargowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

    - życiorys,
    - list motywacyjny,
    - podanie w sprawie zatrudnienia kierowane do Kanclerza US,
    - dokumenty poświadczające doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe,
    - oświadczenie kandydata o niekaralności.

Wymagana jest klauzula upoważniająca do przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”

Pozostałe informacje związane z naborem:

    - termin naboru: do 20.09.2017 r.,
    - oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych „oferta zatrudnienia – specjalista ds. zamówień publicznych”,
    - oferty opisane w sposób, o którym mowa w pkt 2 składać należy osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, 70-453 Szczecin,
   - wybrane osoby zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty niezakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji zostaną zniszczone.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić