Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Oferta pracy - SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Sekcji Zamówień Publicznych

Uniwersytet Szczeciński poszukuje kandydatów do  pracy na stanowisku SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Sekcji Zamówień Publicznych

 

Kryteria wymagane:

wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
min. 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych regulujących kwestie związane z udzielaniem zamówień publicznych,
wiedza z zakresu zasad sporządzania dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ,
nieposzlakowana opinia, samodzielność i odpowiedzialność,
umiejętność obsługi pakietu MS Office,
niekaralność (w oparciu o oświadczenie kandydata),
znajomość języka angielskiego.

Kryteria dodatkowe:
ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
ukończone szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zakres obowiązków:
przygotowanie i realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,
koordynacja procesu ofertowego oraz monitorowanie rezultatów postępowania przetargowego,
prowadzenie, uzupełnianie i archiwizacja dokumentacji przetargowej,
udział w pracach komisji przetargowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

życiorys,
list motywacyjny,
podanie w sprawie zatrudnienia kierowane do Kanclerza US,
dokumenty poświadczające doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe,
oświadczenie kandydata o niekaralności.

Wymagana jest klauzula upoważniająca do przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”

Pozostałe informacje związane z naborem:

termin naboru: do 30.11.2017 r.

oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych „oferta zatrudnienia – specjalista ds. zamówień publicznych”,

oferty opisane w sposób, o którym mowa w pkt 2 składać należy osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, 70-453 Szczecin,

wybrane osoby zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty niezakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji zostaną zniszczone.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić