Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Rozpocznij studia w marcu

Informujemy, że został ogłoszony nabór od semestru letniego w r.a. 2014/2015 na kierunki: ekonomia (studia niestacjonarne I i II stopnia) na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz kierunki: biologia (studia stacjonarne II stopnia), biologiczne podstawy kryminalistyki (studia niestacjonarne II stopnia) na Wydziale Biologii.

Nabór na studia odbywa się poza systemem Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, na podstawie złożonego kompletu dokumentów na właściwym wydziale.

Termin składania dokumentów: 20 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015 r.

Miejsce składania dokumentów:
- dla kierunku: ekonomia (studia niestacjonarne I i II stopnia) na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, pok. 014
- dla kierunku: biologia (studia stacjonarne II stopnia) oraz biologiczne podstawy kryminalistyki (studia niestacjonarne II stopnia) na Wydziale Biologii, ul. Wąska 13, pok. 8

Ogłoszenie wyników: 20 luty 2015 r.

Numer konta bankowego do wpłat opłaty rekrutacyjnej: 57 1050 1520 1000 0023 0496 2786
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, wydział, kierunek, stopień i formę studiów, rok akademicki.

Wymagane dokumenty:
- podanie - ankieta osobowa (dostępne na wydziale), 
- oryginał albo odpis świadectwa dojrzałości celem potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem, 
- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, 
- aktualne kolorowe fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 3 szt.,
- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata na studia albo aktu urodzenia kandydata,
- kserokopia dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu),
- kandydaci na kierunki: biologia i biologiczne podstawy kryminalistyki, orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki na wybranym kierunku lub specjalności studiów (honorowane będą tylko orzeczenia wydane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy wydane na postawie skierowania wystawionego przez Uniwersytet Szczeciński – druk dostępny na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego),
- oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat – tylko w przypadku kandydata na studia stacjonarne w uczelni publicznej (dostępne na wydziale),
- oryginał dokumentu wydanego przez właściwy komitet organizacyjny olimpiady albo konkursu, opatrzony numerem porządkowym i potwierdzający miejsce zajęte w finale w przypadku, gdy kandydat brał w nich udział.

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – poza ww. podstawowymi dokumentami, wymagane są:
- oryginał albo odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem celem potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem. W przypadku, gdy kryterium kwalifikacji na danym kierunku (specjalności) studiów jest średnia ocen z przebiegu ukończonych studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kandydat zobowiązany jest do złożenia również indeksu z przebiegu odbytych studiów lub zaświadczenia o wysokości średniej z przebiegu studiów, wystawionego przez uczelnię macierzystą (w zależności od wymogów przedstawionych w kryteriach kwalifikacji na danym kierunku (specjalności studiów).

 

Kryteria kwalifikacji na proponowane kierunki studiów:

 

Obszar: nauk przyrodniczych
Dziedzina: nauk biologicznych
Dyscyplina: biologia

Wydział Biologii

Biologia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne drugiego stopnia

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana według wzoru: 

W=0,5O+0,5Ś, gdzie: 

O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

Obszar: nauk przyrodniczych
Dziedzina: nauk biologicznych
Dyscyplina: biologia

Wydział Biologii

Biologiczne podstawy kryminalistyki

Profil ogólnoakademicki

Studia niestacjonarne drugiego stopnia 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana według wzoru: 

W=0,5O+0,5Ś, gdzie: 

O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

Obszar: nauk społecznych
Dziedzina: nauk ekonomicznych
Dyscyplina: ekonomia

 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Ekonomia

Profil ogólnoakademicki

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU

GRUPA I (jeden przedmiot do wyboru) GRUPA II (jeden przedmiot do wyboru) GRUPA III (jeden przedmiot do wyboru)
geografia język obcy nowożytny geografia
historia   historia
matematyka   wiedza o społeczeństwie
wiedza o społeczeństwie   informatyka
    fizyka i astronomia
    chemia
    biologia
    język obcy nowożytny

Algorytm dostępny w informacjach dla kandydatów: www.kandydaci.usz.edu.pl/i-stopien/wybrano-kierunek

 

Obszar: nauk społecznych
Dziedzina: nauk ekonomicznych
Dyscyplina: ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Ekonomia

Profil ogólnoakademicki

Studia niestacjonarne drugiego stopnia 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana według wzoru: 

W=0,5O+0,5Ś, gdzie: 

O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. Kandydatów posiadających dyplom spoza obszaru nauk społecznych, dziedziny nauk ekonomicznych, obowiązywać będzie uzupełnienie efektów kształcenia dla tego kierunku poprzez zajęcia dodatkowe zatwierdzone przez Radę Wydziału.

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić