Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Stypendia Prezydenta – kolejna edycja

Rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

Program stypendialny dla najzdolniejszych studentów i doktorantów to jeden z instrumentów realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Ma za zadanie nieść pomoc w pozyskaniu dla miasta i szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych oraz zapobiegać odpływowi z jego terenu młodych, zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców.

Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie od 2 do 10 marca 2015 roku do godz. 15.00.

Kandydatem na stypendystę Prezydenta Miasta Szczecin może być student, który:

1. jest mieszkańcem Szczecina,
2. w momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 26 lat,
3. ma obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub ma kartę stałego pobytu w Polsce,
4. zaliczył w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej pierwsze dwa semestry studiów,
5. nie przebywa na urlopie, który przerywa tok studiów,
6. nie powtarzał semestru,
7. uzyskał za ostatnie dwa semestry, potwierdzoną przez dziekana, średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4,5 (dotyczy studentów studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz studentów trzeciego i dalszych semestrów studiów II stopnia),
8. ukończył studia I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym (dotyczy studentów pierwszego roku studiów II stopnia),
9. deklaruje pracę lub dalszą naukę na terenie Szczecina, lub gminy, albo powiatu będącego członkiem Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny przez minimum 3 lata w okresie 5 lat od ukończenia studiów jednolitych magisterskich, studiów II stopnia lub studiów I stopnia, jeśli na tym etapie stypendysta zakończył edukację, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie obrony pracy dyplomowej,
10. dostarczył prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w sposób określony w Regulaminie Przyznawania i Realizacji Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta Szczecin Dla Studentów i Doktorantów w przewidzianym terminie.

Kandydatem na stypendystę Prezydenta Miasta Szczecin może być doktorant, który:

1. jest mieszkańcem Szczecina,
2. w momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 30 lat,
3. ma obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub ma kartę stałego pobytu w Polsce,
4. ma otwarty przewód doktorski oraz ma wyznaczonego promotora rozprawy doktorskiej,
5. ukończył studia wyższe jednolite magisterskie lub studia II stopnia z wynikiem co najmniej dobrym,
6. prowadzi badania oraz przygotowuje rozprawę doktorską w preferowanej dyscyplinie naukowej lub dziedzinie sztuki,
7. deklaruje pracę lub dalszą naukę na terenie Szczecina, lub gminy, albo powiatu będącego członkiem Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny przez minimum 3 lata w okresie 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie obrony pracy doktorskiej,
8. ma osiągnięcia naukowe,
9. dostarczył prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w sposób określony w Regulaminie Przyznawania i Realizacji Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta Szczecin Dla Studentów i Doktorantów w przewidzianym terminie.

Wysokość stypendium dla studenta wynosi odpowiednio: 1 000 zł brutto w pierwszym roku pobierania stypendium, 1 200 – w drugim i 1 400 – w trzecim. Natomiast stypendium dla doktoranta to 3 000 zł brutto.

Maksymalny łączny okres wypłaty stypendium naukowego Prezydenta Miasta Szczecin dla jednego stypendysty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat warunków jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o stypendium oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin:

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp

Program stypendialny funkcjonuje od października 2010 roku. Stypendia otrzymało łącznie 80 studentów i 84 doktorantów, reprezentujących preferowane dyscypliny naukowe, dziedziny sztuki i kierunki kształcenia.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić