Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Jubileusz profesora Bronisława Ziemianina

Jubileuszu 80-lecia urodzin prof. dra hab. Bronisława Ziemianina odbędzie się w najbliższą środę, 22 kwietnia, o godz. 11.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Papieża Jana Pawła II  22a.

Prof. dr hab. Bronisław Ziemianin urodził się 24 marca 1935 r. w Głogowie Małopolskim. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1977 r. uzyskał na tym wydziale stopień doktora nauk prawnych, natomiast w 1986 r. - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W 2000 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk prawnych. Jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Poza tym prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. W latach 1978-1980 był kierownikiem Zakładu Obrotu Towarowego i Usług w Politechnice Szczecińskiej, zaś w latach 1981-1985 - zastępcą kierownika Studium Administracyjnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Od 1986 r. do 2010 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1990-1996 był dziekanem tego Wydziału.

Przed podjęciem pracy w szkolnictwie wyższym (przed 1976 r.) pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji w jednostkach organizacyjnych Spółdzielczości Spożywców „Społem" (kierownik działu rewizji, kierownik zespołu prawnego, prezes zarządu Spółdzielni); w Najwyższej Izbie Kontroli (starszy inspektor); w przedsiębiorstwach państwowych (dyrektor Miejskiego Handlu Detalicznego w Szczecinie, dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Spożywczego w Szczecinie).

Opublikował ponad 220 prac, w tym: 3 monografie (Handel agencyjny. Zagadnienia organizacyjno-prawne, Warszawa 1979; Organy przedsiębiorstwa państwowego, Szczecin 1985; Samorządne przedsiębiorstwo państwowe, Warszawa 1987); 2 komentarze do ustawy o przedsiębiorstwach państwowych i ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, Zielona Góra 1990 i 1992 (współautor: G. Bieniek); 3 podręczniki akademickie [Prawo cywilne. Część ogólna, Poznań 1999, 2002, 2003 (współautor wydania z 2007 r.: Z. Kuniewicz); Prawo rzeczowe, Kraków 2003 {współautor wydania z 2008 r.: K. Dadańska); Prawo zobowiązań. Część ogólna, Warszawa 2013 (współautor: E. Kitłowski)]; 64 artykuły; 107 komentarzy do przepisów ustawowych; 4 recenzje; 6 glos; 27 referatów na konferencje naukowe. Aktywnie uczestniczył w kształceniu młodej kadry naukowej. Wypromował 5 doktorów nauk prawnych (w tym 1. zagranicznego). Opracował 18 recenzji w przewodach doktorskich, 6 recenzji w przewodach habilitacyjnych, 5 recenzji w postępowaniach o nadanie tytułu profesora; 1 laudację w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa. Zrecenzował też 12 artykułów i glos zgłoszonych do publikacji w „Państwie i Prawie".

Od 1994 r. jest członkiem komitetu redakcyjnego „Państwa i Prawa". W latach 1994-2005 był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, zaś w latach 1997-1999 - członkiem jego prezydium. W latach 1973-1992 pełnił kolejno funkcje: sekretarza, wiceprezesa i prezesa Zarządu Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Szczecinie. W latach 1981-1989 pełnił funkcję stałego eksperta Sejmowej Komisji do Spraw Samorządu Pracowniczego Przedsiębiorstw Państwowych. Przez pięć lat (1984-1989) był stałym współpracownikiem tygodnika „Życie Gospodarcze", komentującym bieżąco nowe akty prawne w zakresie działalności gospodarczej i samorządowej. W roku 1986 Przewodniczący Rady Państwa powołał go na członka Rady Programowej Centrum Studiów Samorządowych.

W roku 1980 był ekspertem prawnym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Szczecińskiej. W tym samym roku Rada Państwa powołała go na członka Zespołu do opracowania projektu ustawy o związkach zawodowych. Był członkiem K6misji związkowo-rządowej, która opracowała opinię prawną w sprawie możliwości tworzenia niezależnych związków zawodowych. Jest współautorem (obok profesora L. Bara) projektu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz projektu ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego. Brał udział w pracach komisji sejmowej, która nadała ostateczny kształt obu projektom ustaw. Uchwalone one zostały w 1981 r. Wcześniej uczestniczył - w ramach działalności sieci kilkunastu największych przedsiębiorstw w Polsce - w przygotowaniu projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. Opracował też wiele opinii prawnych na użytek organów państwa, organów samorządu terytorialnego, a także podmiotów gospodarczych.

Jest odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim, a także wieloma odznaczeniami resortowymi, zawodowymi i regionalnymi. Jego mistrzem i opiekunem naukowym był profesor Zbigniew Radwański, współtwórca poznańskiej szkoły cywilistycznej.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić