Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Wybory uzupełniające do rady Wydziału Biologii na kadencję 2012-2016

Niniejszym informuję, że w dniu 13 MAJA 2015 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziału Biologii na kadencję 2012-2016 w grupie niesamodzielnych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale oraz w grupie pracowników wydziału nie będących nauczycielami akademickimi

 

 

OBWIESZCZENIE NR 1/2015

Z DNIA 4 maja 2015 r.
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ W/S
PRZEPROWADZENIA WYBORÓW
UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY WYDZIAŁU BIOLOGII NA KADENCJĘ 2012-2016

I Harmonogram wyborów

 13 maj 2015 r. (środa) godz. 10.00  – wybory członków do Rady Wydziału Biologii w grupie niesamodzielnych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale
13 maj 2015 r. (środa) godz. 11.00 – wybory członków do Rady Wydziału Biologii w grupie pracowników wydziału nie będących nauczycielami akademickimi
Jednocześnie informuje się, że w przypadku braku quorum, o którym mowa w § 4 ust. 1 Ordynacji wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego, zarządza się drugą turę wyborów, o której mowa w § 4 ust. 3 i 4 Ordynacji. Druga tura wyborów odbędzie się w następujących terminach:

  • 13 maj 2015 r. (środa),  godz. 10.30- w grupie niesamodzielnych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale
  • 13 maj 2015 r. (środa),  godz. 11.30 -w grupie pracowników wydziału nie będących nauczycielami akademickimi

II Miejsce zebrań wyborczych

  • Zebrania wyborcze obu grup pracowników odbędą się w sali Rady Wydziału Biologii nr 011, budynek Wydziału Biologii US, ul. Wąska 13.

 

III. Mandaty

Dla poszczególnych grup pracowników przysługuje następująca ilość mandatów:

  • w grupie niesamodzielnych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale –5 mandatów
  • w grupie pracowników wydziału nie będących nauczycielami akademickimi – 1 mandat

IV. Prawo wyborcze i pełnomocnictwo

Czynne prawo wyborcze przysługuje:
1/ nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy;
2/pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uniwersytecie.
Bierne prawo wyborcze przysługuje:
1/ nauczycielom akademickim, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego piątego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia, zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy;
2/ pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełnomocnictwo
1. Wyborcy biorą udział w głosowaniu osobiście bądź przez ustanowionego pełnomocnika.
2. Każdy wyborca może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej grupie wyborców co wyborca udzielający pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnictwo można przyjąć maksymalnie od trzech osób.
4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład uczelnianej albo wydziałowej komisji wyborczej.
5. Pełnomocnictwa do głosowania w wyborach udziela się przed upoważnionym przez rektora pracownikiem rektoratu do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
6. Rektor prowadzi rejestr udzielonych pełnomocnictw, który przekazuje właściwym komisjom wyborczym co najmniej na 2 dni przed dniem wyborów.
7. Cofnięcie pełnomocnictwa może nastąpić przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów pisemnego oświadczenia przed upoważnionym przez rektora pracownikiem rektoratu.

V. Zgłoszenie kandydatów

Kandydatów zgłaszać należy na ręce Sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej: dr Anny Kalinki
Katedra Biologii Komórki, WB US, ul. Wąska 13, p. 32, tel. 444-15-23.
Kandydatów zgłaszać należy w nieprzekraczalnym terminie do godz. 15.00 dnia 8 maja 2015 r. (piątek)
Kandydatów zgłaszać należy w formie pisemnej. Do zgłoszenia należy dołączyć złożoną w formie pisemnej zgodę kandydata na kandydowanie.

            Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić