Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Oświadczenie w spr. obozów letnich na WKFiPZ

Oświaczecznie w sprawie nieodpłatności za obozy letnie realizowane na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US.

Obóz szkoleniowy (letni) jest przedmiotem/modułem o statusie obowiązkowy w programie studiów wychowane fizyczne.  W trakcie obozu szkoleniowego studenci poznają różne formy aktywności fizycznej, możliwe do realizacji w warunkach obozowych, a także zasady planowania i organizacji różnych form aktywnego wypoczynku. Ukończenie obozu związane jest z uzyskaniem właściwej w planie studiów liczby punktów ECTS.

Obóz szkoleniowy nie ma statusu płatnego. Student nie ponosi opłaty za organizację obozu, realizację godzin dydaktycznych oraz korzystanie z infrastruktury niezbędnej do prowadzenia zajęć w czasie obozu (tj. zagłówki, kajaki, deski windsurfingowe itp.). Jedyną opłatą, którą student w ramach organizacji obozu może ponieść, są koszty jego wyżywienia i zakwaterowania. W celu zminimalizowania kosztów pobytu studentów, wydział proponuje wspólną organizację zakwaterowania i wyżywienia. Jeśli jednak student nie chce korzystać z formy zorganizowanej, może zorganizować swój pobyt indywidualnie.  Interpretacja omawianego zagadnienia dokonana przez Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.04.2014 r. (DSW.ZNU.621.12.2014.MD) kierowana do władz Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, wskazuje jednoznacznie, że uczelnia nie ma obowiązku ponosić kosztów związanych z utrzymaniem uczestników obozów szkoleniowych.

Brak uczestnictwa w obozie, czy brak uzyskania zaliczenia z przedmiotów realizowanych na obozie letnim, tak jak w przypadku innych przedmiotów w planie studiów, skutkuje oceną niedostateczną oraz deficytem punktów ECTS. Studenci nieuczestniczący w obozie letnim mają możliwość zaliczenia przedmiotu na warunkach określonych w regulaminie studiów. Obóz szkoleniowy (letni) jest przedmiotem o statusie obowiązkowego, co oznacza, że  student musi zrealizować zaplanowane efekty kształcenia. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest  zaliczenie wszystkich przedmiotów poprzez uzyskanie liczby punktów wynikającej z programu kształcenia oraz spełnienie pozostałych wymagań programowych.

Należy dodać, że obozy szkoleniowe (tj. letnie, zimowe, wędrowne i in.) są ujęte w planach studiów wszystkich kierunków związanych z kształceniem studentów wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, sportu w Polsce. Programy kształcenia obowiązujące wcześniej (przed 2012 rokiem), oparte o standardy kształcenia określone w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, wskazywały obowiązek ujęcia w planach studiów na kierunku wychowanie fizyczne obozu szkoleniowego trwającego minimum 7 dni, a ukończenie obozu związane było z uzyskaniem 2 punktów ECTS (załącznik nr 113 do rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków).

Zgodnie z regulaminem studiów UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. załącznik do zarządzenia nr 77/2013 warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest  uzyskanie liczby punktów ECTS wynikającej z programu kształcenia oraz spełnienie pozostałych wymagań programowych, czyli uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem oraz uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni (§ 55). Praca dyplomowa, zgodnie z regulaminem studiów może być złożona do końca sesji poprawkowej, która kończy się we wrześniu.  Studenci III roku, którzy nie uczestniczyli w obowiązkowym obozie szkoleniowym na I roku studiów, mają możliwość uzupełnienia zaliczenia oraz uzyskania właściwej liczby ECTS w tym roku. Obóz szkoleniowy zaplanowany został w terminie od 17.08 do 26.08.2015 r. Rejestracja rekrutacyjna w systemie ERK na studia II stopnia trwa  do 2.09.2015 roku. W związku z tym, dla studentów III roku, obrony prac dyplomowych zaplanowane będą w terminie od 27.08 do 01.09.2015.

Realizowany program studiów na kierunku wychowanie fizyczne uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (uchwała 234/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym). Program studiów podawany jest przez dziekana do wiadomości na stronie internetowej wydziału przed rozpoczęciem roku akademickiego, ponadto studenci w ramach dni adaptacyjnych uzyskują informacje na temat obozu szkoleniowego (§ 13 pkt. 2 Regulaminu Studiów).

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić