Nagrody i wyróżnienia

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Nagroda premiera dla naukowca US

Dr hab. Tomasz Sikorski, historyk z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, został laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz działalność naukową.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów to wyjątkowe wyróżnienie corocznie przyznawane za: wybitne rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny oraz osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub społeczne.

Podstawę nadania dr. hab. Sikorskiemu tego prestiżowego wyróżnienia, stanowi opublikowana w styczniu 2011 roku monografia pt. „O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979-1989)”, będąca fundamentem jego kolokwium habilitacyjnego, które miało miejsce 20 października 2011 roku na Wydziale Humanistycznym US.

We fragmencie recenzji Zespołu do Spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów dotyczącej publikacji dra hab. Sikorskiego możemy przeczytać:

„Ta obszerna i wykorzystująca bogaty materiał źródłowy (należą do niego nie tylko publikacje oraz archiwalia, ale także zgromadzone przez autora relacje ustne) monografia Ruchu Młodej Polski jest poważnym wzbogaceniem literatury na temat procesu odradzania się polskiej demokracji i prehistorii współczesnej myśli politycznej, jak i pogłębioną analizę poglądów i dyskusji, zarówno studium grupy, jak i charakterystykę najważniejszych osobowości. Co więcej, trafnie umieszcza badane środowisko na odpowiednim historycznym tle i w szerszym kontekście rodzącej się w PRL opozycji demokratycznej, a także stawia ogólniejsze pytania dotyczące polityki polskiej zeszłego stulecia.”

Publikacja dra bab. Tomasza Sikorskiego, to praca oryginalna, nowatorska, o charakterze interdyscyplinarnym, a przede wszystkim wypełniająca lukę w badaniach nad ostatnim półwieczem historii Polski. Autor swobodnie porusza się w meandrach historii idei, myśli politycznej, historii politycznej, historii prawa i filozofii. Patrzy w przeszłość w sposób komparatystyczny, porównując procesy historyczne zachodzące w różnych okresach. Atutem pracy jest wykorzystanie ogromnego materiału źródłowego (archiwa państwowe, zbiory i kolekcje prywatne, archiwa stowarzyszeń i instytucji pozarządowych), pomijanego, bądź niedostrzeżonego dotąd przez badaczy oraz kilkaset opracowań i relacji ustnych, które sprawiają, że narracja jest interesująca zarówno dla profesjonalnych historyków, jak i czytelników zainteresowanych dziejami najnowszymi naszego kraju.

Recenzenci rozprawy habilitacyjnej: prof. dr hab. Ewa Maj (UMCS w Lublinie), prof. dr hab. Krzysztof Kawalec (UWr), prof. dr hab. Jerzy Eisler (IH PAN) i prof. Czesław Osękowski (UZ), bardzo wysoko ocenili dorobek habilitanta, uznając, iż należy on do ścisłej czołówki polskich historyków młodego pokolenia, specjalizujących się w badaniach nad myślą polityczną. Wszyscy autorzy recenzji byli usatysfakcjonowani w pełni wykorzystaną w pracy bazą źródłową - obfitą, dobrze dobraną oraz zróżnicowaną, podkreślali także, iż praca wpisuje się w nowy kierunek badań nad współczesną myślą polityczną, wnosi do nauki rzeczy nowe, poparte dogłębną analizą źródeł i rzetelną kwalifikacją problemu przy zachowaniu dystansu niezbędnego badaczowi oraz pozwala zrozumieć zawiłości współczesnej polityki i pozycję prawicy konserwatywnej na politycznej mapie III Rzeczypospolitej.

Dr hab. Tomasz Sikorski jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych i Filozofii (1999) oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego (2001). Od 2005 roku jest zatrudniony w Zakładzie Historii XIX/XX wieku, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych US. Zainteresowania naukowe dra hab. Sikorskiego koncentrują się na problematyce obejmującej długi obszar czasowy od końca XIX do XXI wieku. Specjalizuje się w historii polskich ruchów politycznych i ich refleksji politycznej. Po 2005 roku kontynuując badania nad konserwatywną i piłsudczykowską myślą polityczną doby Drugiej Rzeczypospolitej poszerzył również swoje zainteresowania naukowe o współczesną myśl polityczną, obejmującą zarówno refleksję ideowo-polityczną antykomunistycznej opozycji w Polsce Ludowej (przede wszystkim w latach 1976-1989), jak i myśl polityczną w III Rzeczypospolitej (po 1989 r.). Jest autorem kilku monografii, współautorem i redaktorem kilkudziesięciu prac zbiorowych oraz ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych, uczestnikiem wielu ogólnopolskich projektów, konferencji, sympozjów, kongresów (międzynarodowych i ogólnopolskich).

Dr hab. Tomasz Sikorski pełni również funkcję członka Redakcji Naukowej „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz Rady Naukowej „Historii i Polityki”. Jest także recenzentem wewnętrznym kilku prestiżowych periodyków naukowych. Od 2011 roku jest wiceprezesem szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. W tym samym roku został także pracownikiem Ośrodka Badań Biograficznych na Wydziale Humanistycznym US. W ramach ośrodka koordynuje prace nad powołaniem międzynarodowego czasopisma naukowego „Polish Biographical Studies”. Obecnie pracuje nad biografią Profesora Wiesława Chrzanowskiego.

Praca „O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979-1989)” w 2011 roku została uznana przez czytelników za najlepszą książkę historyczną opisującą losy Polski i Polaków w XX wieku w konkursie na Książkę Historyczną Roku im. Oskara Haleckiego.


Więcej informacji: www.hist.us.szn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=65     

Recenzja Zespołu do Spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów: bip.kprm.gov.pl/download/75/7114/nagrody2012.pdf 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić