Nagrody i wyróżnienia

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

DHC Uniwersytetu Łódzkiego dla Profesora z US

Profesor dr hab. Maciej Zieliński z Wydziału Prawa i Administracji US zostanie wyróżniony tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Uroczystość nadania tego honorowego stopnia naukowego przyznawanego przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury, odbędzie się 15 października w Auli im. Wacława Szuberta w Łodzi.

Profesor dr hab. Maciej Zieliński urodził się 5 lutego 1940 roku w Żelechowie. Dorastał w Lesznie, gdzie ukończył szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące nr XXXIV. W 1958 roku rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiując jednocześnie ekonomię na Wydziale Ekonomicznym tego uniwersytetu. Oba kierunki ukończył w 1963 roku. Pracę magisterską zatytułowaną Nieudzielanie pomocy w niebezpieczeństwie (art. 247 k.k.) przygotował w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM pod kierownictwem naukowym doc. dr hab. Krystyny Daszkiewicz.

W 1963 roku Profesor Zieliński rozpoczął pracę w Zakładzie Prawniczych Zastosowań Logiki na Wydziale Prawa i Administracji UAM na stanowisku asystenta. Na tymże Wydziale uzyskiwał kolejne stopnie naukowe i tytuł naukowy oraz zajmował kolejne stanowiska: asystenta (1963), starszego asystenta (1964), adiunkta (1969), docenta (1980), profesora nadzwyczajnego (1990) i profesora zwyczajnego (1991).

Stopień naukowy doktora nauk prawnych Profesor Zieliński otrzymał za przygotowana i obronioną rozprawę pod tytułem Sposoby wysławiania norm w ustawodawstwie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, napisaną pod kierunkiem prof. dra Zygmunta Ziembińskiego. Za tę pracę w 1970 roku otrzymał wyróżnienie w XII Konkursie Redakcji „Państwa i Prawa”. Skróconą i zmienioną wersję rozprawy doktorskiej Autor opublikował w 1972 roku pod tytułem Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych otrzymał na podstawie rozprawy Poznanie sądowe a poznanie naukowe, która została wyróżniona w XXIII Konkursie Redakcji „Państwa i Prawa” w 1981 roku. 28 października 1991 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Maciejowi Zielińskiemu tytuł profesora nauk prawnych, zaś sześć lat później – w 1997 roku – został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie był zatrudniony do 30 września 2002 roku.

W czasie pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Profesor Maciej Zieliński pełnił rozmaite funkcje – zawsze jednak szczególnie bliskie były Profesorowi praca ze studentami i działalność związkowa. Był opiekunem grupy studenckiej, opiekunem roku, sekretarzem Rady Pedagogicznej. W latach 1980–1981 – wybrany przez studentów – pełnił funkcję prodziekana do spraw studiów stacjonarnych. Profesor Maciej Zieliński bardzo aktywnie działał także w Związku Nauczycielstwa Polskiego – był między innymi dwukrotnie wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Zakładowej ZNP na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W latach 1990–1993 Profesor był z wyboru członkiem Senatu UAM.

W 1963 roku Profesor Maciej Zieliński związał się ze Szczecinem, rozpoczynając zajęcia dydaktyczne w ówcześnie funkcjonującym Punkcie Konsultacyjnym Wydziału Prawa i Administracji UAM w Szczecinie. Po utworzeniu w 1985 roku Uniwersytetu Szczecińskiego prowadził zajęcia w Instytucie Prawa i Administracji. 1 października 1986 roku Maciej Zieliński został zatrudniony na stanowisku docenta w Instytucie Prawa i Administracji US w Zakładzie Prawa Sądowego, a od 1988 roku w Zakładzie Teorii Państwa i Prawa, którego został kierownikiem. W tym samym roku kierowany przez Pana Profesora zakład stał się jednostką organizacyjną nowo powstałego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1990 roku Profesor Maciej Zieliński był zatrudniony w Uniwersytecie Szczecińskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii Państwa i Prawa (późniejszej Katedrze Teorii i Filozofii Prawa), pełniąc nieprzerwanie do 1996 roku funkcję kierownika katedry.  Od 1997 roku Profesor jest zatrudniony w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na stanowisku profesora zwyczajnego (od 1 października 2002 roku jest to jego podstawowe miejsce pracy). W latach 1990–1993 Profesor Maciej Zieliński pełnił funkcję prodziekana do spraw studiów zaocznych, a w latach 2005–2008 – członka Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego.

 Za całokształt pracy w Punkcie Konsultacyjnym WPiA UAM w Szczecinie Profesor Maciej Zieliński otrzymał w 1974 roku odznakę „Gryfa Pomorskiego”, a w 2004 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Pana Profesora Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prócz działalności dydaktycznej Profesor Maciej Zieliński podejmuje działalność pozauczelnianą. Od 1993 roku jest nieprzerwanie członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN, a w latach 1996–2000 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu. Od 2000 roku, przez trzy kolejne kadencje, jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, od 1999 roku jest członkiem Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, a od ośmiu lat członkiem Prezydium tej Rady i przewodniczącym Komisji Języka Prawnego, która powstała dzięki staraniom Pana Profesora. W latach 1994–1998 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, a od 1997 roku, przez cztery lata, pełnił obowiązki redaktora naczelnego „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”.

Profesor Maciej Zieliński jest uczniem Profesora Zygmunta Ziembińskiego, założyciela i prekursora tak zwanej poznańskiej szkoły teorii prawa. Dzieło swojego nauczyciela i Mistrza Profesor Maciej Zieliński nie tylko kontynuuje, ale także rozwija i wzbogaca o głębokie i oryginalne idee naukowe, dzięki czemu mówi się dzisiaj o „szkole poznańsko-szczecińskiej”.

Najważniejszym obszarem badań naukowych Profesora Macieja Zielińskiego jest problematyka wykładni prawa, której poświęcił wiele ze swych publikacji, m.in. monografię Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego (Poznań 1972). Prawdziwym opus magnum Profesora jest opublikowana w 2002 roku monografia Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, która w tym samym roku została wyróżniona najwyższą nagrodą naukową w dziedzinie prawa, przyznawaną przez Wydział I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk – Nagrodą im. Leona Petrażyckiego. W dziele tym Autor całościowo przedstawił swoją koncepcję wykładni prawa.

Profesor Maciej Zieliński napisał także, wraz z profesorem Zygmuntem Ziembińskim, monografie Uzasadnienie twierdzeń, ocen i norm w prawodawstwie (Warszawa 1988) oraz Dyrektywy i sposób ich wypowiadania (Warszawa 1992).  Pierwsza z nich została wyróżniona nagrodą naukową II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uroczystość odbędzie się 15 października w Auli im. Wacława Szuberta przy  ul. Lindleya 5 w Łodzi, o godzinie 10.00. Informacji na temat uroczystości udziela Biuro Rektora UŁ - tel. 0 42 635-40-14.

Biogram opracowany został na podstawie: A. Choduń, S. Czepita, Profesor Maciej Zieliński, Uczony, Nauczyciel, Wychowawca, [w:] W poszukiwaniu dobra wspólnego, red. A. Choduń, S. Czepita, WNUS, Szczecin 2010.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić