Nagrody i wyróżnienia

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Projekt naukowców z US wygrał w konkursie finansującym pionierskie badania naukowe

Projekt będzie realizowany w Zakładzie Paleooceanologii Wydziału Nauk o Ziemi US  przez okres trzech lat.

Projekt "Zespoły okrzemkowe* (Bacillariophyta) morskiej strefy litoralnej* w wymiarze regionalnym i globalnym w świetle analizy morfologicznej oraz genetycznej. Implikacje filogenetyczne, biogeograficzne oraz taksonomiczne” pod kierownictwem prof. dra hab. Andrzeja Witkowskiego, wygrał finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki w programie Maestro 2.

Projekt "Zespoły okrzemkowe* (Bacillariophyta) morskiej strefy litoralnej* w wymiarze regionalnym i globalnym w świetle analizy morfologicznej oraz genetycznej. Implikacje filogenetyczne, biogeograficzne oraz taksonomiczne” pod kierownictwem prof. dra hab. Andrzeja Witkowskiego, wygrał finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki w programie Maestro 2. Przyznane środki to 2 370 000,00 PLN. Projekt będzie realizowany w Zakładzie Paleooceanologii Wydziału Nauk o Ziemi US  przez okres trzech lat. Projektowane badania są pierwszymi tego typu zakrojonymi na tak dużą skalę.

MAESTRO 2 to program mający na celu finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców realizujących pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Celem projektu naukowców z US są badania nad zespołami okrzemkowymi zasiedlającymi strefę litoralną wybrzeży oceanicznych. Badania zostaną przeprowadzone z zastosowaniem dwóch metod, tradycyjnej morfologicznej z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego i mikroskopii elektronowej (SEM, TEM) oraz metod biologii molekularnej (analiza genetyczna). Zespoły okrzemek bentosowych zostaną scharakteryzowane w sposób możliwie najszerszy przy użyciu metod morfologicznych, a następnie wybrane taksony* zostaną poddane badaniom genetycznym. Badania realizowane będą z wykorzystaniem szczepów pochodzących z tych samych lokalizacji oraz z lokalizacji oddalonych od siebie. Część taksonów pobrana zostanie np. wzdłuż europejskich wybrzeży Oceanu Atlantyckiego, inne wzdłuż wybrzeży Afryki Południowej. Badania nad biogeografią okrzemek litoralnych zostaną przeprowadzone w skali regionalnej (Zach. Ocean Indyjski) oraz w skali globalnej (wsch. wybrzeża Oceanu Atlantyckiego). Aby zrealizować ten zamiar materiał zostanie pobrany na przekroju geograficznym systemu prądu oceanicznego Agulhas. Planuje się pobór prób wzdłuż wybrzeży kontynentalnych wsch. Afryki (Kenia, Tanzania, Mozambik, RPA). System prądu Agulhas oferuje unikalne warunki środowiskowe - od wód tropikalnych po strefę klimatu umiarkowanego. Dalej na południe i w kierunku zachodnim wzdłuż wybrzeży Afryki Południowej przedłuża się on ku następnemu prądowi oceanicznemu, którym jest zimny prąd Benguelski. W strefie kontaktu obu prądów, tzw. przedłużenia prądu Agulhas, powstają unikatowe warunki dla zasiedlających te wody organizmów morskich, wymagające od nich specjalnych mechanizmów adaptacyjnych. Należy się zatem spodziewać, że takie wyzwanie odzwierciedla się w bioróżnorodności, składzie gatunkowym oraz rozprzestrzenieniu okrzemek.

Projektowane badania są pierwszymi tego typu zakrojonymi na tak dużą skalę. Dotychczasowe badania prowadzone były na znacznie mniejszej liczbie taksonów oraz dotyczyły małych pod względem przestrzennym rejonów. Badania naukowców z US obejmą tysiące kilometrów wybrzeży oceanicznych. Badania biogeograficzne zostały zaplanowane w regionie, który charakteryzuje się zmiennością warunków środowiskowych. Dzięki temu możliwe będzie określenie rozprzestrzenienia geograficznego wybranych taksonów oraz określenie skali ich występowania. Z pewnością liczne spośród badanych taksonów będą miały status organizmów kosmopolitycznych, naukowcy zakładają, że uda im się ustalić stopień endemizmu zespołów okrzemkowych zachodniej części Oceanu Indyjskiego. Być może zamiast organizmów endemicznych sensu stricto będą mieli tu do czynienia jedynie z organizmami, których występowanie ograniczone jest do poszczególnych stref klimatycznych, np. strefy klimatu tropikalnego. Spodziewają się także, że znajdą taksony, które będą ograniczone w swoim występowaniu np. tylko do strefy prądu Agulhas. Interesujące w tym kontekście będzie opracowanie zespołów okrzemkowych raf koralowych Maskarenów i Madagaskaru. Planowane badania obejmą także porośla zasiedlające koralowce jako podłoże. Takich badań dotychczas nie prowadzono.

W skład zespołu wejdą: dr Rosa Trobajo Pujadas - IRTA, Hiszpania, dr Catherine Riaux-Gobin - Uniwersytet w Perpiganan, Profesor David Mann - Uniwersytet w Edynburgu, dr Alistair Seddon - Uniwersytet w Oxfordzie, dr Evgenij Gusev - Rosyjska Akademia Nauk, Borok, dr Thomas Borman - Uniwersytet w Port Elizabeth, RPA oraz dr John Bemiasa z Uniwersytetu w Toliara na Madagaskarze. Ponadto w projekcie przewidziano pracę dwóch doktorantów i jednego postdoka.

 

Więcej informacji: www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-06-29-wyniki-konkursow

 

* Okrzemki należą do najbardziej zróżnicowanych gromad roślin beznaczyniowych mikroskopijnej wielkości.

* Strefa litoralna  to strefa przybrzeżna

* Takson to dowolna jednostka systematyczna organizmów, występująca w danym systemie klasyfikacyjnym, na tyle odrębna, że może zostać zaliczona do konkretnej kategorii systematycznej: podgatunku, gatunku, rodzaju, rodziny itp.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić