Nagrody i wyróżnienia

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Koniec roku na US z sukcesami

Koniec roku kalendarzowego obfitował w sukcesy naukowców, doktorantów i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Stypendia MNiSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbara Kudrycka wyróżniła 3 studentów i 6 studentek Uniwersytetu Szczecińskiego przyznając stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013. Stypendia otrzymają:

- Maksymilian Awadziun – student I roku studiów II stopnia na kierunku politologia
- Magdalena Monika Nowińska – studentka IV roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo
- Jarosław Smolski – student I roku studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość
- Karolina Guz – studentka I roku studiów II stopnia na kierunku ekonomia
- Juliusz Pierwieniecki – student III roku studiów I stopnia na kierunku biotechnologia
- Marta Bokun – studentka IV roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo
- Wioleta Cichoń – studentka II roku studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja
- Maja Prędki – studentka I roku studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne
- Berenika Prządka – studentka I roku studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne.

Teraz Polska Promocja

Dorota Wieczorek, magistrantka prof. dra hab. Kazimierza Furmańczyka z Wydziału Nauk o Ziemi, została wyróżniona nagrodą specjalną Ministra Sportu i Turystyki w konkursie na najlepszą pracę magisterską pn. „Teraz Polska Promocja” organizowanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji zagranicznych S.A. oraz Polską Organizację Turystyczną. Celem konkursu jest popularyzacja tematyki gospodarczej promocji Polski na świecie, wśród studentów, grona akademickiego i opinii publicznej.

Autorka nagrodzona została za pracę pt.; „Internetowy przewodnik po Kołobrzegu”. Praktyczna część pracy to strona www zawierająca Interaktywny Plan Atrakcji i przedstawiająca najciekawsze atrakcje Kołobrzegu, ogólny opis regionu oraz praktyczne informacje dla turystów.

- W ocenie prac braliśmy pod uwagę m.in. innowacyjność podjętego zagadnienia, sposób jego realizacji oraz oryginalność wyników; zastosowanie w praktyce i możliwość kontynuowania badań - mówi prof. dr hab. Alojzy Nowak, Przewodniczący Kapituły Konkursu „Teraz Polska Promocja”, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. Badań Naukowych i Współpracy.

Konkurs organizowany był po raz szósty. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Instytut Adama Mickiewicza.

Projekt znajdą Państwo na stronie: http://wieczorek.ztikm.szczecin.pl/index.php?page=przewodnik

Sukcesy lokalne

Pod koniec listopada rozstrzygnięty został Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepszą pracę dyplomową na temat Regionu Morza Bałtyckiego.

Celem konkursu jest m.in. promocja wiedzy na temat współpracy regionalnej w krajach nadbałtyckich oraz prowadzić do wzrostu zainteresowania obszarami współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego tj.: polityką morską, polityką transportową, polityką oraz prowadzić do wzrostu zainteresowania obszarami współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego tj.: polityką morską, polityką transportową, polityką zdrowotną, polityką energetyczną i klimatyczną, Strategią Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, współpracą młodzieży oraz w ramach Wymiaru Północnego. Konkurs skierowany był do studentów i absolwentów polskich szkół wyższych, a  odbywał się pod patronatem przewodnictwa Województwa Zachodniopomorskiego w Baltic Sea States Subregional Cooperation (BSSSC) w latach 2011-2012.

I miejsce zajęła  praca magisterska  Marty Stolarskiej z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego  pt. „Współpraca międzyregionalna województwa zachodniopomorskiego w basenie Morza Bałtyckiego w latach 2004-2009. Na wybranych przykładach”, napisana pod opieką naukową prof. dra hab. Janusz Ruszkowski, dyrektora Instytutu Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego US, kierownika Zakładu Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki.

III miejsce zajęła praca magisterska Łukasza Nowakowskiego, również z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, pt. „Współpraca państw w Regionie Morza Bałtyckiego”. Promotorem  pracy był dr hab.  Andrzej Wojtaszak, prof. US, kierownik Zakładu Myśli Politycznej i Systemów Partyjnych.

Nagroda za książkę historyczną

Dr hab. Tomasz Sikorski, prof. US, historyk z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, został laureatem Nagrody „KLIO”, corocznie przyznawanej przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej jako wyróżnienie za wkład polskich autorów w popularyzację historii oraz akt uznania dla wydawców literatury historycznej. Prof. Sikorski otrzymał nagrodę III stopnia w kategorii monografia naukowa za książkę pt. „O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność RUCHU MŁODEJ POLSKI (1979–1989)”.

Nagrody, wręczane podczas dorocznych Targów Książki Historycznej, przyznawana są przez niezależne Jury w następujących kategoriach:
– autorskiej (indywidualny wkład autora w popularyzację historii),
– edytorskiej (dla wydawcy za publikację interesujących serii, cykli itp.),
– monografii naukowej (merytoryczny wkład w poznawanie historii),
– innej, według uznania Jury lub sugestii sponsorów (np. varsaviana).

Jury obradowało w następującym składzie: prof. dr hab. Tomasz Szarota (przewodniczący jury), prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Tomasz Kizwalter, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. Janusz Tazbir, red. Tomasz Łubieński („Nowe Książki”) oraz red. Marian Turski („Polityka”).

Dr hab. Tomasz Sikorski jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych i Filozofii (1999) oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego (2001). Od 2005 roku jest zatrudniony w Zakładzie Historii XIX/XX wieku, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych US. Zainteresowania naukowe dra hab. Sikorskiego koncentrują się na problematyce obejmującej długi obszar czasowy od końca XIX do XXI wieku. Specjalizuje się w historii polskich ruchów politycznych i ich refleksji politycznej. Po 2005 roku kontynuując badania nad konserwatywną i piłsudczykowską myślą polityczną doby Drugiej Rzeczypospolitej poszerzył również swoje zainteresowania naukowe o współczesną myśl polityczną, obejmującą zarówno refleksję ideowo-polityczną antykomunistycznej opozycji w Polsce Ludowej (przede wszystkim w latach 1976-1989), jak i myśl polityczną w III Rzeczypospolitej (po 1989 r.). Jest autorem kilku monografii, współautorem i redaktorem kilkudziesięciu prac zbiorowych oraz ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych, uczestnikiem wielu ogólnopolskich projektów, konferencji, sympozjów, kongresów (międzynarodowych i ogólnopolskich).

Nominacja w PAN

Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, powołał na przewodniczącą Komisji ds. Polityki Szkolnictwa Wyższego Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję 2011-2014, prof. dr hab. Marię Czerepaniak-Walczak z Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego US.

Profesor Maria Czerepaniak-Walczak związana jest z Uniwersytetem Szczecińskim od 1985 roku. Zatrudniona jest w Instytucie Pedagogiki, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Pedagogiki Ogólnej. Profesor prowadzi seminaria z następującej tematyki: młodość i młodzież jako zadanie pedagogiczne, czas i jego wychowawcze zagospodarowanie, prawa człowieka i prawa dziecka – perspektywa pedagogiczna oraz współczesne koncepcje oświatowe, ideologie edukacyjne.

Granty

Narodowe Centrum Nauki przyznało dwóm naukowcom i doktorantowi z Uniwersytetu Szczecińskiego finansowanie trzech odrębnych projektów w grupie  Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN 15 marca 2012 roku.

W OPUS 3 konkursie na najlepsze projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów grant otrzymała dr hab. Iga Rudawska, prof. US – Kierownik Zakładu Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Katedrze Analizy i Strategii Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Profesor Rudawska otrzymała finansowanie projektu pn. „Metodyka oceny jakości obsługi pacjenta w zintegrowanej opiece zdrowotnej” w wysokości  117 880,00 PLN. Profesor specjalizuje się w ekonomice zdrowia, marketingu non-profit, marketingu usług medycznych oraz zarządzaniu podmiotami sektora publicznego. W 2008 roku została laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitną rozprawę habilitacyjną.

W tym samym konkursie grant przyznano dr. Krzysztofowi Saji z Zakładu Etyki Instytutu Filozofii Wydziału Humanistycznego US. Doktor Saja otrzymał finansowanie projektu pn. „Nieutylitarystyczny konsekwencjalizm etyczny - analiza krytyczna” w wysokości 67 070,00 PLN. Doktor w pracy naukowej zajmuje się głównie metaetyką oraz etyką normatywną, przede wszystkim semantyką i metafizyką moralności oraz etycznym konsekwencjalizmem. W jednej z recenzji projektu dra Saji  możemy przeczytać: „Ośrodek, w którym zatrudniony jest Wnioskodawca dysponuje nader sprawnym i kompetentnym zapleczem naukowo-badawczym jak i naukowo-organizacyjnym. Pracownicy naukowi kierujący pracą naukową w obszarze etyki, jak też badaniami w zakresie filozofii analitycznej (prof. prof. Mirosław Rutkowski i Tadeusz Szubka) należą w polskim środowisku filozoficznym do najwybitniejszych naukowo i najsprawniejszych organizacyjnie naukowców średniego pokolenia. Kierując ośrodkiem szczecińskim gwarantują też, że zapewnione zostaną należyte warunki dla realizacji projektu.”

Natomiast w konkursie PRELUDIUM 3, na najlepsze projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, finansowanie projektu pn. „Współczesne interpretacje teorii przedmiotu Alexiusa Meinonga”  w wysokości 48 500,00 PLN, otrzymał mgr Maciej Sendłak, doktorant w Zakładzie Epistemologii Instytutu Filozofii Wydziału Humanistycznego.   

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie.

A dodatkowo projekt "Zespoły okrzemkowe* (Bacillariophyta) morskiej strefy litoralnej* w wymiarze regionalnym i globalnym w świetle analizy morfologicznej oraz genetycznej. Implikacje filogenetyczne, biogeograficzne oraz taksonomiczne” pod kierownictwem prof. dra hab. Andrzeja Witkowskiego, wygrał finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki w programie Maestro 2. Przyznane środki to 2 370 000,00 PLN. Projekt będzie realizowany w Zakładzie Paleooceanologii Wydziału Nauk o Ziemi US  przez okres trzech lat. Projektowane badania są pierwszymi tego typu zakrojonymi na tak dużą skalę.

MAESTRO 2 to program mający na celu finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców realizujących pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

 

Celem projektu naukowców z US są badania nad zespołami okrzemkowymi zasiedlającymi strefę litoralną wybrzeży oceanicznych. Badania zostaną przeprowadzone z zastosowaniem dwóch metod, tradycyjnej morfologicznej z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego i mikroskopii elektronowej (SEM, TEM) oraz metod biologii molekularnej (analiza genetyczna). Zespoły okrzemek bentosowych zostaną scharakteryzowane w sposób możliwie najszerszy przy użyciu metod morfologicznych, a następnie wybrane taksony* zostaną poddane badaniom genetycznym. Badania realizowane będą z wykorzystaniem szczepów pochodzących z tych samych lokalizacji oraz z lokalizacji oddalonych od siebie. Część taksonów pobrana zostanie np. wzdłuż europejskich wybrzeży Oceanu Atlantyckiego, inne wzdłuż wybrzeży Afryki Południowej. Badania nad biogeografią okrzemek litoralnych zostaną przeprowadzone w skali regionalnej (Zach. Ocean Indyjski) oraz w skali globalnej (wsch. wybrzeża Oceanu Atlantyckiego). Aby zrealizować ten zamiar materiał zostanie pobrany na przekroju geograficznym systemu prądu oceanicznego Agulhas. Planuje się pobór prób wzdłuż wybrzeży kontynentalnych wsch. Afryki (Kenia, Tanzania, Mozambik, RPA). System prądu Agulhas oferuje unikalne warunki środowiskowe - od wód tropikalnych po strefę klimatu umiarkowanego. Dalej na południe i w kierunku zachodnim wzdłuż wybrzeży Afryki Południowej przedłuża się on ku następnemu prądowi oceanicznemu, którym jest zimny prąd Benguelski. W strefie kontaktu obu prądów, tzw. przedłużenia prądu Agulhas, powstają unikatowe warunki dla zasiedlających te wody organizmów morskich, wymagające od nich specjalnych mechanizmów adaptacyjnych. Należy się zatem spodziewać, że takie wyzwanie odzwierciedla się w bioróżnorodności, składzie gatunkowym oraz rozprzestrzenieniu okrzemek.

 

Projektowane badania są pierwszymi tego typu zakrojonymi na tak dużą skalę. Dotychczasowe badania prowadzone były na znacznie mniejszej liczbie taksonów oraz dotyczyły małych pod względem przestrzennym rejonów. Badania naukowców z US obejmą tysiące kilometrów wybrzeży oceanicznych. Badania biogeograficzne zostały zaplanowane w regionie, który charakteryzuje się zmiennością warunków środowiskowych. Dzięki temu możliwe będzie określenie rozprzestrzenienia geograficznego wybranych taksonów oraz określenie skali ich występowania. Z pewnością liczne spośród badanych taksonów będą miały status organizmów kosmopolitycznych, naukowcy zakładają, że uda im się ustalić stopień endemizmu zespołów okrzemkowych zachodniej części Oceanu Indyjskiego. Być może zamiast organizmów endemicznych sensu stricto będą mieli tu do czynienia jedynie z organizmami, których występowanie ograniczone jest do poszczególnych stref klimatycznych, np. strefy klimatu tropikalnego. Spodziewają się także, że znajdą taksony, które będą ograniczone w swoim występowaniu np. tylko do strefy prądu Agulhas. Interesujące w tym kontekście będzie opracowanie zespołów okrzemkowych raf koralowych Maskarenów i Madagaskaru. Planowane badania obejmą także porośla zasiedlające koralowce jako podłoże. Takich badań dotychczas nie prowadzono.

 

W skład zespołu wejdą: dr Rosa Trobajo Pujadas - IRTA, Hiszpania, dr Catherine Riaux-Gobin - Uniwersytet w Perpiganan, Profesor David Mann - Uniwersytet w Edynburgu, dr Alistair Seddon - Uniwersytet w Oxfordzie, dr Evgenij Gusev - Rosyjska Akademia Nauk, Borok, dr Thomas Borman - Uniwersytet w Port Elizabeth, RPA oraz dr John Bemiasa z Uniwersytetu w Toliara na Madagaskarze. Ponadto w projekcie przewidziano pracę dwóch doktorantów i jednego postdoka.

 

* Okrzemki należą do najbardziej zróżnicowanych gromad roślin beznaczyniowych mikroskopijnej wielkości.
* Strefa litoralna  to strefa przybrzeżna
* Takson to dowolna jednostka systematyczna organizmów, występująca w danym systemie klasyfikacyjnym, na tyle odrębna, że może zostać zaliczona do konkretnej kategorii systematycznej: podgatunku, gatunku, rodzaju, rodziny itp.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić