Nagrody i wyróżnienia

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Medal US dla Profesora Jana Harffa

Senat Uniwersytetu Szczecińskiego podczas posiedzenia w dniu 27 czerwca 2013 roku uhonorował prof. Jana Harffa Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego.

Medal jest wyrazem  uznania zasług Profesora Harffa nie tylko na gruncie naukowym, zwłaszcza w badaniach nad klimatem i geologią, ale także w inspirowaniu współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Szczecińskiego z różnymi ośrodkami naukowym na świecie, w tym przede wszystkim z Chinami. Medal jest równocześnie wyrazem uznania dla Pana Profesora w dziele rozwijania współpracy polsko-niemieckiej, daleko wykraczającej poza oficjalne kontakty, czego pięknym gestem było przekazanie Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego księgozbioru stryja Profesora - Egona Krulla.

- Gdybym miał wyrazić w jednym zdaniu Pańskie zasługi to powiem, że w Pańskiej osobie Niemcy mają wspaniałego ambasadora swojego kraju w Polsce, ale Polska, Szczecin i Uniwersytet Szczeciński mają także w Pańskiej osobie nie mniej dobrego ambasadora nie tylko w Niemczech, ale także w świecie – podsumował w laudacji JM Rektor US, prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

Profesor Harff jest pracownikiem Zakładu Paleooceanologii Wydziału Nauk o Ziemi US. Na Uniwersytecie Szczecińskim pracuje od 2008 roku, początkowo (przez 3 lata) jako stypendysta prestiżowego stypendium im. Alexandra von Humboldta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Prof. Harff jest geologiem morza. W badaniach zajmuje się geologią strefy przybrzeżnej mórz, problematyką zmian klimatycznych i ich oddziaływania na strefę przybrzeżną, dynamiką osadów dennych i jej modelowaniem, rekonstrukcją zmian morfologii strefy brzegowej na podstawie parametrów paleoekologicznych, jak również opracowywaniem modeli  przeszłej i przyszłej zmienności strefy przybrzeżnej oraz rekonstrukcją historii oddziaływania społeczności ludzkich na strefę przybrzeżną mórz. Prowadzi zajęcia dla studentów geografii i oceanografii, dotyczące geologii strefy przybrzeżnej mórz i oceanów, techniki prowadzenia badań i eksploracji dna morskiego oraz modelowania z zastosowaniem danych geologicznych i sedymentologicznych. Jest promotorem pracy doktorskiej dotyczącej modelowania oddziaływania zmian klimatycznych na geologiczne środowisko strefy przybrzeżnej Bałtyku.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić