Nagrody i wyróżnienia

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

US zdobywa granty

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznały prawie 50 mln zł na staże dla studentów, które trafią do 17 uczelni w całej Polsce. Wśród nich znalazł się Uniwersytet Szczeciński z projektem Wydziału Biologii pn. „Mikrobiologia w praktyce”, zdobywając wysoką – piątą pozycję w rankingu.

- To jedno z wielu działań programowych resortu nauki, które ułatwia start zawodowy polskich studentów i absolwentów. Oprócz tego obecnie pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, które zacieśnią współpracę. To także priorytet w nowej perspektywie finansowej UE – przekonuje na stronie internetowej NCBiR minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Uczelnie, które otrzymały dofinansowanie wspólnie z pracodawcami stworzą kompleksowy i nowoczesny program stażowy dla minimum 30 proc. studentów na danym kierunku studiów. Poza sfinansowaniem staży, uczelnie będą mogły te pieniądze przeznaczyć m.in. na zorganizowanie wykładów i zajęć z wybitnymi praktykami, zagraniczne wyjazdy studyjne dla studentów czy wzmocnienie oferty Akademickich Biur Karier.

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju stymuluje i wspiera współpracę nauki z biznesem, także w zakresie odpowiedniego przygotowania absolwentów wyższych uczelni. Wierzę, że uruchomione w ramach naszego konkursu staże pozwolą studentom zdobyć kompetencje niezbędne na rynku pracy oraz przyczynią się do dalszego zacieśniania współpracy uczelni z pracodawcami - podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wydział Biologii otrzyma dofinansowanie w wysokości 980 380 PLN. W ramach projektu koordynowanego przez prof. dra hab. Wiesława Deptułę, kierownika Katedry Mikrobiologii US, studenci kierunku mikrobiologia wezmą m.in. w stażach w profesjonalnych, komercyjnych laboratoriach, warsztatach z pracodawcami oraz wyjazdach studyjnych, które przygotują ich do pracy w laboratorium. Wartością dodaną projektu będzie zwiększenie wśród studentów świadomości na temat oczekiwań rynku pracy, nawiązanie przez nich nowych kontaktów biznesowych, wzrost świadomości wagi umiejętności pracy w grupie oraz podkreślenie znaczenia samodoskonalenia w rozwoju kariery zawodowej.

Drugą niezmiernie istotną informacją jest ogłoszony przez Narodowe Centrum Nauki ranking podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2013 roku.

Na 207 miejsc, Uniwersytet Szczeciński zajął 34 pozycję, dzięki zdobyciu dofinansowania dla szesnastu projektów na łączną kwotę 5 674 622 PLN. Poniżej prezentujemy wykaz grantów realizowanych na US dofinansowanych w 2013 roku:

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA

dr Malwina Szczepkowska – OPUS 4
Mechanizmy nadzoru i kontroli w dużych firmach rodzinnych
na kwotę: 80 000zł

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

dr hab. Arkadiusz Chrudzimski, prof. US − OPUS 4
Natura intencjonalności
na kwotę: 130 000zł

mgr Magdalena Jakubiak – PRELUDIUM 4
Czy można sensownie mówić o Bogu? Pojęcie Boga w filozofii religii Davida Hume’a
na kwotę: 65 930zł

mgr Kinga Kowalczyk − PRELUDIUM 5
Ewolucyjno-memetyczne wyjaśnienie zjawisk religijności. Analiza filozoficzna
na kwotę: 42 500zł

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

dr hab. Ewa Szuszkiewicz, prof. US – MAESTRO 3
Powstawanie i ewolucja rezonansów ruchu średniego w układach planetarnych
na kwotę: 1 551 460zł

prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski – MAESTRO 3
Nowe konsekwencje zmienności stałych fundamentalnych w fizyce i kosmologii
na kwotę: 2 341 600zł

prof. dr hab. Jerzy Ciosłowski – OPUS 4
Wielociałowe układy kulombowskie w radialnie symetrycznych potencjałach zewnętrznych jako narzędzia testowe dla metod chemii kwantowej i fizyki ciała stałego
na kwotę: 335 300zł

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

dr Artur Kolbiarz – OPUS 4
Centrum na peryferiach. Ośrodek rzeźbiarski w Bardzie w kontekście śląskiej i czeskiej rzeźby późnobarokowej i rokokowej
na kwotę: 72 280 zł

dr hab. Agata Zawiszewska – OPUS 4
Monografia i biografia zawartości czasopisma „Ster” (1895-1897; 1907-1914) pod redakcją Pauliny Kuczalskiej- Reinschmit
na kwotę: 171 200zł

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

dr Agata Leońska-Duniec – OPUS 4
Wpływ polimorfizmów wybranych genów (ACE, AMPD1, ATP1A2, HIF1, PPARD, GABPB1, VEGF, PPARG, ACTN3, IGF1,IL5,TNF) na charakter i zakres potreningowej odpowiedzi adaptacyjnej organizmu
na kwotę: 242 980zł

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI             

mgr Ana Car – PRELUDIUM 4
Skład gatunkowych zespołów okrzemkowych (Bacillariophyta) z regionów będących pod wpływem inwazyjnych makroglonów Kaulerpa taxifolia (Vahl) C. Agardh oraz C. racemosa (Forsskal) J. Agardh
na kwotę: 98 700zł

mgr Dominik Maciej Zawadzki – PRELUDIUM 4
Rozpoznanie zależności koncentracji pierwiastków ziem rzadkich i wybranych metali w Mulach ilastych krzemionkowych basenu abisalnego NE Pacyfiku (strefa rozłamowa Clarion- Clipperton)
na kwotę: 87 432 zł

mgr Sabine Matting −  PRELUDIUM 5
Rekonstrukcja wahań temperatury i produktywności wód powierzchniowych Oceanu Południowego w środkowym oligocenie na podstawie zmienności zespołów mikroorganizmów krzemionkowych
na kwotę: 95 000zł

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG  

dr Blanka Tundys − OPUS 5
Zielony łańcuch dostaw- diagnoza metod i instrumentów oceny. Perspektywa międzynarodowa
na kwotę: 99 340zł

mgr Marta Musiał − PRELUDIUM 5
Ocena efektywności zarządzania finansami gospodarstw domowych w największych miastach Polski
na kwotę: 72 900zł

dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US − OPUS 5
Wpływ regulacji na orientację marketingową touroperatorów
na kwotę: 188 000zł


Więcej informacji:
NCBiR
NCN

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić